COVID I Bezúročný úvěr 
Jak získat finanční podporu

Asistence zdarma při podávání žádostí ČMZRB

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu státní podpory pro tyto podniky a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání. 

Informační leták ke stažení

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Současná státní podpora

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) nabízí bezúročné financování živnostníkům a malým nebo středním podnikům, jejichž aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Příjem žádostí COVID I byl 20.3.2020 ukončen. Bylo podáno přes 3200 žádostí, které jsou nyní vyhodnocovány. V současnosti byl spuštěn příjem žádostí pro program COVID II, o kterém se můžete více dozvědět zde.

Důležité termíny

13.3.2020

Návrh schválen vládou

$

16.3.2020

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

20.3.2020

Příjem žádostí pozastaven

Základní parametry podpory

Výše 500 tisíc až 15 milionů korun

Bezúročný úvěr (sazba 0%)

Splatnost 2 roky

Odklad splátek až 1 rok

Až na 90% způsobilých výdajů

Pro koho je podpora určená

Drobní, malí a střední podnikatelé

Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Jeden projekt

Projektem se rozumí příjemcem podpory předem definovaný soubor opatření, procesů a činností, jež budou prováděny za účelem dosažení určeného cíle a mají místní, věcnou i časovou souvislost.

Z hlediska místní souvislosti je za jeden projekt považována realizace způsobilých provozních výdajů či nákladů minimálně v jedné provozovně příjemce podpory.

Z hlediska věcné souvislosti jsou za jeden projekt považovány způsobilé provozní výdaje nebo náklady v rámci shodné ekonomické činnosti.

Z hlediska časové souvislosti jsou za jeden projekt považovány způsobilé provozní výdaje nebo náklady vynaložené v průběhu minimálně 6 měsíců; se žadatelem tedy lze v průběhu 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců uzavřít max. 1 smlouvu o zvýhodněném úvěru v programu ÚVĚR COVID.

Jeden subjekt

Jedním subjektem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou s ním přímo a nepřímo spojeni, tj. mají mezi sebou některý z následujících vztahů:

 • jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům v jiném subjektu;

 • jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

 • jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

 • jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají některých z uvedených vztahů prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou rovněž považovány za jednoho podnikatele.

Bez již existující státní podpory

Jednomu podniku (viz dále) nesmí být poskytnuta za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období podpora malého rozsahu přesahující v součtu částku:

 • 200 tis. EUR (100 tis. EUR v případě činností v odvětví silniční nákladní dopravy) – podpora podle Nařízení č. 1407/2013,

 • 30 tis. EUR – podpora podle Nařízení č. 717/2014,

 • 20 tis. EUR – podpora podle Nařízení č. 1408/2013.

Do limitu podpory podle Nařízení č. 1407/2013 se zahrnuje i podpora poskytnutá klientovi v oblastech zemědělské výroby a rybolovu podle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 zapsaná v Centrálním registru podpor de minimis.

Do limitu podpory podle Nařízení č. 717/2014 se zahrnuje i podpora poskytnutá klientovi v oblasti zemědělské výroby podle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 zapsaná v Centrálním registru podpor de minimis.

Plátce DPH

Musí být plátcem DPH.

Podnikání na území ČR

Musí podnikat na území ČR.

Na co je možné využít podporu

Drobný majetek

Pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory
vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek.

Zásoby

Pořízení a financování zásob.

Ostatní provozní výdaje

Ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek
doložitelné účetními doklady.

Bezúročný úvěr krok po kroku

Příprava žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu COVID

Popis projektu

Účetní závěrky za předcházející uzavřená 3 účetní období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce), včetně zprávy auditora, pokud byly účetní závěrky ověřeny auditorem – podklady se předávají bance v listinné podobě. Nejčastěji se jedná o roky 2017, 2018 a 2019. Pokud rok 2019 není uzavřen, tak postačují předběžné výsledky. Výsledky je možné najít také na justice.cz.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) do konce posledního účetně uzavřeného měsíce běžného roku – podklady se předávají bance v listinné podobě. Pokud jsou k dispozici, tak k nim bude přihlédnuto, avšak není to nutností, pokud společnost netvoří měsíční závěrky.

Prázdné ke stažení

Vyplněné vzory

"

Podání žádosti (E-podatelna)

"

Podání příloh

Přílohy

Prohlášení pro identifikaci fyzická osoba / právnická osoba

Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Charakteristika žadatele

Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatele

Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty).

Tabulky ve struktuře „Přehled o majetku a závazcích“ a „Přehled o příjmech a výdajích“. 

Přiznání k dani z příjmů (potvrzené FÚ) za období posledních tří let existence žadatele.

Pouze fyzické osoby: doklad o oprávnění k podnikání (s výjimkou těch, které jsou zapsány v obchodním nebo živnostenském rejstříku); právnické osoby – doklad o právní osobnosti a oprávnění k podnikání (kromě těch, které jsou zapsány v obchodním rejstříku)

 

Pouze fyzické osoby: Fyzické osoby – souhlas manžela/manželky s použitím součásti společného jmění manželů k podnikání a s uzavíráním smluv s ČMZRB nebo doklady o smluveném manželském majetkovém režimu nebo režimu založenému rozhodnutím soudu

 

Vyplněné vzory

"

Doplnění žádosti u ČMZRB

"

Komunikace a případné schválení

Již jsme pomohli

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.

 

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o bezúročný úvěr, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

5 Comments

 1. Petr Pelčík

  Dobrý den,

  děkujeme za Vaše úsilí pomoci v této složité situaci. Píši Vám jako jednatel společnosti Arthurinvest, která provozuje v Praze hotel Botanique. Společnost má úvěr u tuzemského bankovního domu, který je zaručen nemovitostí. Veškeré zdroje příjmu společnost jsou rozhodnutím vlády zastaveny (uzavření ubytovacích a stravovacích kapacit).
  Můžeme v rámci zmíněné pomoci COVID-19 požádat o refinancující bezúročný úvěr na částečné splácení výše uvedeného úvěru? Společnost Arthurinvest je ze 100% vlastněna zahraniční právnickou osobou se sídlem mimo EU.
  Děkuji přede za Vaši odpověď.

  Reply
  • Jiri Kohler

   Dobrý den pane Pelčíku,

   prošel jsem jen velmi letmo Vaše výkazy na justici za rok 2018 a vlastnickou strukturu. Ve výzvě je pouze uvedeno, že projekt musí být realizován na území ČR. Nijak zde není vyloučena zahraniční osoba vlastníka. Je však možné, že si tato situace v rámci předkládaných dokumentů vyžádá další dokumenty (na rozdíl od stávajících požadovaných ohledně identifikace osoby).

   Situaci ještě ověřím na ČMZRB, avšak neváhejte zaslat na sebe svůj kontakt a můžeme blíže společně rozebrat.
   Děkuji.
   Jiří Köhler

   Reply
 2. M. Kasparova

  Dobrý den, je možné úvěr čerpat i pro provozovatele zdravotnického zařízení, který je závislý na výkonech a dostal se do rozporu – zdravotníkům nesmí dát výpověď, ale pacienti vzhledem k vyhlášené karanténě ruší plánované výkony. Tím vzniká pokles obratu o cca 95%… Nikdo neví, jak dlouho bude stav trvat…děkuji

  Reply
 3. Martina Vaneckova

  Dobry den, zajimalo by me,zda se pozadovana castka musi dokladat nebo se pouze pozada o penize ktere podnik potrebuje k “preziti”? Predem dekuji Vaneckova

  Reply
 4. admin

  Dobrý den,

  @M. Kasparova: provoz zdravotnického zařízení by měl spadat pod NACE kód 86 (zdravotní péče) a ten je plně podporován úvěrem COVID, resp. ČMZRB. Seznam všech NACE kódů a jejich podskupin lze naleznout např. na stránkách ministerstva financí a zda-li spadá do programu pomoci můžete ověřit výše na našich stránkách.

  @Martina Vaneckova: z Výzvy “Způsobilé výdaje uhrazené ze zvýhodněného úvěru musí být doloženy účetními/daňovými doklady, které musí být jasné, konkrétní a aktuální.” V rámci žádosti jako takové je nutné pouze popsat předpokládané vynaložení peněžních prostředků, resp. jejich rozdělení do osobních nákladů, služeb a dalších.

  Děkuji.
  Havelka Jan, Grant Thornton

  Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *