Jak získat finanční podporu Antivirus

Asistence zdarma

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu státní podpory pro tyto podniky a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Současná státní podpora

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci. Spuštění webové aplikace pro podávání žádostí a zároveň možnost podat žádost je od 6.4.2020.

Důležité termíny

}

31.3.2020

Návrh schválen vládou

6.4.2020

Zahájení příjmu žádostí o podporu

N

12.3.-30.4.2020

Období uznatelnosti nákladů

Základní parametry podpory

Celkové náklady programu 1,2 mld. Kč

Náhrada za předcházející kalendářní měsíc

Náhrady mezd vyplacených zaměstnancům

Režimy podpory

Režimy podpory v rámci Programu MPSV na ochranu zaměstnanosti schválené vládou dne 31.3.2020.

 

Režim

Popis režimu

Příspěvek státu

Režim A

Nucené omezení provozu a karanténa

Pro případy uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku,

 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Příspěvek bude poskytován ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, ale maximálně do výše
39 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Režim B

Související hospodářské potíže

Pro případy překážek v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru (významná část zaměstnanců nedorazila do práce, chybějí subdodávky nebo došlo k poklesu poptávky):

 • dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60-100 % průměrného výdělku.

Příspěvek bude poskytován ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, ale maximálně do výše
29 000 Kč na jednoho zaměstnance.  

Pro koho

N

Všichni zaměstnavatelé mzdové sféry, jejichž zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů a spadají do režimu A nebo B.

N

Agenturám práce (pod podmínkou, že pracovní poměr zaměstnance, na nějž bude příspěvek poskytován, byl sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a bude trvat po celou dobu trvání Programu Antivirus).

N

Zaměstnavatelům na chráněném trhu práce pod podmínkou, že nebudou souběžně v příslušném kalendářním měsíci čerpat příspěvek na úhradu mzdových nákladů.

M

Zaměstnanci, kterému byla dána výpověď nebo je ve výpovědní době.

M

Na úhradu platů (odměny kryté veřejnými zdroji).

M

Na zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR.

M

Na zaměstnance s DPP či DPČ.

M

V případě, že náhrady mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty (EU fondy, rozpočty samosprávní územních celků, státní rozpočet apod.).

M

Žadateli v likvidaci nebo konkurzním řízení.

M

Zaměstnavatelům, kteří mají dluh vůči veřejným rozpočtům (rozhodné v dobře poskytnutí příspěvku) – předpoklad zrušení této podmínky.

Bližší informace

Informace v této sekci jsou převzaty z webových stránek MPSV .

 

Podmínky pro nárok na kompenzaci

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Délka trvání programu

Z programu lze hradit příspěvek na vyplacené náhrady mezd vzniklé od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 s možností případného prodloužení.

Základní proces administrace

Úkony související s žádostí o poskytnutí příspěvku budou prováděny prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Proces administrace lze zjednodušeně rozdělit na:

 1. podání žádosti,
 2. uzavření dohody,
 3. vyúčtování vyplacených náhrad mezd, 
 4. poskytnutí příspěvku, přičemž zaměstnavatel musí doložit i požadované dokumenty.

Dohoda mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR se bude generovat automaticky po vyplnění žádosti ve webové aplikaci, přičemž se předpokládá, že tato aplikace bude spuštěna od 6. 4. 2020.

Jakmile bude dohoda s Úřadem práce ČR uzavřena a zaměstnavatel vyplatí náhrady mezd, včetně povinných odvodů, předloží Úřadu práce ČR vyúčtování, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a další detaily. Na každý režim bude žadatel vyplňovat samostatný formulář, včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude ověřeno (elektronicky u ČSSZ), že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u zaměstnavatele, a to na bankovní účet zaměstnavatele.

Kontrola a sankce

Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů. Zneužití příspěvku může být klasifikováno i jako trestný čin.

Jak na podávání žádostí?

Z

1. Vznik překážky v práci

Určit důvod vzniku překážky v práci dle ZP.

Z

2. Podání žádosti

Přes webovou aplikaci na stránkách ÚP ČR .
Žádost zaměstnavatel směřuje na pracoviště ÚP ČR místně příslušné dle svého sídla. 

Povinnou součástí žádosti je:
• Doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky.
• Doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněná osobě).

Z

3. Uzavření dohody

Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a považuje se tím za podepsanou ze strany žadatele.
ÚP ČR zkontroluje žádost, oprávněno podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního účtu, identifikační údaje a splnění podmínek pro uzavření dohody (při nalezení chyby, musí žadatel opravit žádost a zaslat znovu).
Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsána ÚP ČR a zaslána na datovou schránku či email.

Z

4. Vyúčtování náhrad mezd

 • Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc, v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální a zdravotní pojištění).
 • Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
 • Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
 • Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ jak pro režim A, tak pro režim B, bude dostupný ve webové aplikaci. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět změny (jiné než povolené).
 • Součástí formuláře „Vyúčtování – Antivirus“ pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena (nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření.
Z

5. Poskytnutí příspěvku

Po obdržení vyúčtování zašle ÚP ČR elektronicky dotaz ČSSZ, zda zaměstnanci, na které zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele.
Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele. Příspěvek vyplatí ÚP ČR na účet zaměstnavatele.

Na stránkách MPSV je k dispozici podrobný manuál pro zaměstnavatele k programu Antivirus spolu s video-návodem, jak správně vyplnit první část žádosti a odkazem k žádosti. Návod na vyplnění druhé části zveřejní Ministerstvo brzy.

Antivirus startuje 6.4.2020 ve 12:00.

Pokud vám tyto stránky pomohou, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.