Pětadvacítka
Jak získat finanční podporu

Asistence zdarma při podávání žádostí

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu státní podpory pro tyto podniky a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Současná státní podpora

Ministerstvo financí spolu s Finanční správou představuje program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna.

Zákon byl 9. dubna schválen Senátem a žádosti je možno podávat už nyní.

Základní parametry podpory

Jednorázová částka 25 tisíc Kč pro OSVČ postižené pandemií

Rozhodné období je od 12. března do 30. dubna

Podpora bude vyplacena na základě vyplněného formuláře

Bližší informace

Informace v této sekci jsou převzaty z webových stránek MFČR

 

Kdo má nárok?

 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění),
 • OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:
  • Pobírá invalidní nebo starobní důchod,
  • Je na mateřské nebo rodičovské dovolené,
  • Pečuje o zdravotně postiženou osobu,
  • Připravuje se na budoucí povolání (studenti).

Kolik mohu získat?

 Částka je 25 000 Kč jednorázově – tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud neplní osoba po nějakou dobu výše uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

Jaké podmínky musí být splněny?

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

 • Vykonávaná činnost je činností hlavní.

 • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.

 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
  Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Jak mohu požádat?

Žádá se na Finančním úřadu, kde se podává i daňové přiznání k dani z příjmů:

 • Ideálně elektronicky (přes portál EPO – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou),
 • Lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy),
 • Formulář je dostupný na webu Finanční správy.

Co žádost obsahuje?

Kromě základních identifikačních údajů žadatele bude potřeba i číslo bankovního účtu, kam se bonus zašle (může to být i účet jiné osoby, které žadatel důveřuje), počet dní, za které jsou splněny podmínky a čestné prohlášení, že splňuje podmínky pro přiznání bonusu.

Kdy mohu požádat?

 • Žádosti jsou přijímány od 9.4.2020.
 • Pokud podám žádost před skončením období, za které se bonus vyplácí (tj. před koncem dubna 2020), odpovídám za to, že se mnou uvedené údaje nezmění.
 • Žádost musím podat nejpozději do 30. června 2020, jinak nárok na bonus zaniká.

 

Musím bonus zahrnout do daňově uznatelných příjmů?

Ne, bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

 

Pokud mám dluhy, bude můj bonus nějak krácen?

Zákon garantuje, že bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci.

 

Jak poznám, že má žádost již byla vyřízena?

O vyřízení žádosti se nevydává rozhodnutí – vyřízení žádosti pozná žadatel tak, že mu bude bonus přičten na uvedený bankovní účet.

Co když nebudu splňovat podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu?

 • Správce daně při vyřízení žádosti posoudí pouze to, zda jsou splněny základní podmínky pro přiznání bonusu za každý den rozhodného období a podle toho určí výši bonusu.
 • Pokud nesplním základní podmínky (např. nejsem OSVČ), bonus se nepřizná – o tom mě finanční úřad bezodkladně vyrozumí na uvedený kontakt (např. e-mail).
 • Pokud nesplním podmínky, které není možné jednoduše ověřit při zpracování žádosti, riskuji pozdější doměření daně ve výši vyplaceného bonusu a případný úrok z prodlení.
 • Ministerstvo financí a Finanční správa proto apeluje na poctivost žadatelů.

Jaký je vztah kompenzačního bonusu k sociálním dávkám?

Bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu. V měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud mám souběh OSVČ a s.r.o., je to v pořádku?

Společnost s ručením omezením není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu, pokud je daný člověk (jednatel) současně aktivní OSVČ a splňuje podmínky programu Pětadvacítka.

Pokud jsem OSVČ na vedlejší činnost a současně vykonávám práci na DPP nebo DPČ, mohu žádat o kompenzační bonus?

Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o práci mimo pracovní poměr s odměnou do 10.000 korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V tomto případě hovoříme o zaměstnání malého rozsahu. Naopak dohodáři s odměnou nad 10.000 korun měsíčně na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již fakticky jedná o zaměstnání. Hranice 10.000 korun měsíčně je dána zákonem o nemocenském pojištění (paragrafy 6 a 7).

Kde najdu podrobnosti?

Tiskovou zprávu MF k stávajícímu návrhu zákonné úpravy najdete ZDE, dosavadní nejčastější otázky a odpovědi najdete ZDE.

Kompenzační bonus krok po kroku

Informace v této sekci jsou převzaty z webových stránek Finanční správy.

 

Způsob podání

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (včetně přílohy čestného prohlášení) lze správci daně zaslat písemně, předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů  či sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu (včetně přílohy čestného prohlášení) lze podat též elektronicky datovou zprávou s využitím dálkového přístupu podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu (tedy datovou schránkou, či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem), nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (§ 71 odst. 1 daňového řádu).

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. Potvrzení žádosti o kompenzační bonus lze učinit také pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem bonusu. Pokud je žádost o kompenzační bonus podána ve formě elektronické kopie dokumentu opatřené vlastnoručním podpisem, považuje se automaticky za potvrzenou bez dalšího. V praxi tedy postačuje např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a následně zaslat na uvedený e‐mail.

 

Postup při vyplnění žádosti

Záhlaví formuláře

Ř. Finančnímu úřadu: uveďte (vyberte z nabízených možností) zbývající část oficiálního názvu (např. – hlavní město Prahu, – Jihočeský kraj apod.) místně  příslušného finančního úřadu spravující Vaši daň z příjmů fyzických osob v době podání žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu (bližší informace naleznete v pokynu GFŘ‐D‐41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, dostupný na internetových stránkách www.financnisprava.cz).

Ř. územní pracoviště (v, ve, pro) – uveďte (vyberte z nabízených možností) územní pracoviště, kde je umístěn Váš spis k dani z příjmů fyzických osob (resp. územní
pracoviště, u kterého podáváte daňové přiznání z příjmů fyzických osob). 

Po vyplnění územního pracoviště se zobrazí správcem bonusu zveřejněná e‐mailová adresa k případnému podání skenu žádosti e‐mailem (viz výše).  

"

K oddílu A. údaje o daňovém subjektu

Ř.  jméno a příjmení – uveďte jméno ve stejném tvaru, jak je uvedeno ve vašem rodném listě, a současné příjmení.  

Ř. datum narození – uveďte ve formátu dd.mm.rrrr (vyberte v nabízené kolonce kalendáře).

Ř. DIČ – uveďte daňové identifikační číslo, pokud vám bylo přiděleno.

Ř. Kontaktní údaje (telefon / email) ‐ uveďte telefonní číslo a adresu elektronické pošty, na kterých jste k zastižení, sloužící pro neformální komunikaci a upozornění
případných chyb či nejasností v žádosti uvedených ze strany správce daně; jejich neuvedení nezakládá vadu podání ve smyslu § 74 daňového řádu a nemá vliv na posouzení Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu jako takové, nicméně jejich uvedení může přispět k rychlejšímu procesnímu vyřízení žádosti.

Ř. účet vedený u – doplňte poskytovatele platebních služeb (u účtu vedeném u českých bank není třeba vyplňovat údaje: Typ ID banky / ID banky / Název účtu /
Název banky / Ulice banky / Město banky / PSČ banky / Stát).

Ř. č. účtu – uveďte číslo účtu včetně předčíslí, obsahuje‐li. Upozorňujeme, že kompenzační bonus se vrací pouze bezhotovostně na bankovní účet vedený v české měně.

"

Oddíl B. požadovaná částka

Vyberte z předlohy období a zaškrtněte křížkem. V případě, že splňujete podmínky prozískání kompenzačního bonusu pro celé bonusové období, v ř. Počet dní uveďte 50 a v ř. Částka celkem (v Kč) uveďte 25 000 Kč (při vyplňování formuláře elektronicky se údaje doplní automaticky po zaškrtnutí ř. Plná částka (tj. od 12. 3. do 30. 4. 2020)).
V případě, že splňujete podmínky pro získání kompenzačního bonusu pouze za určité období z celkového bonusového období, uveďte v ř. od do dané období ve formátu
dd.mm.rrrr a samotný počet dnů v ř. Počet dní. Do ř. Částka celkem (v Kč) uveďte součin dnů a výše kompenzačního bonusu za 1 den, tj. 500 (při vyplňování formuláře elektronicky po doplnění období se po kliknutí na položku „Výpočet“ údaje automaticky v ř. Počet dní a Částka celkem (v Kč) doplní).

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o bezúročný úvěr, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.