Ostatní opatření na pomoc podnikatelům

Asistence zdarma

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Státní i soukromé instituce zavádějí různá opatření na pomoc podnikatelům. Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu této podpory a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Ošetřovné pro OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude na základě žádosti vyplácet finanční příspěvek kompenzující OSVČ dopady opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) – ve výši 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní.

Příjem žádostí je od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 do 23:59.

Základní parametry podpory

Výše dotace je 424 Kč/den

Stanovené období je od 12. března do 31. března  (Výzva I)

Dotace bude vyplacena na základě vyplněného formuláře

Bližší informace

Informace v této sekci jsou převzaty z webových stránek MPO, kde lze najít i podací formulář.

 

Kdo má nárok?

 OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Kdy můžu požádat o dotaci?

Datum zahájení příjmu žádostí je 1. 4. 2020 od 9:00 a dátum ukončení příjmu žádostí je 30. 4. 2020 do 23:59 (Výzva I).

Kolik mohu získat?

Výše dotace je 424 Kč/den.

Jak mohu požádat?

 1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři, který najde na stránkách MPO.
 2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Obálka musí být označena „fpmpo20“.

V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

Jaké jsou požadované přílohy žádosti o poskytnutí podpory?

 • Uvedení konkrétních dnů pro „ošetřovné“,
 • Čestné prohlášení
  • o skutečnosti, že na stejné dítě/děti, nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, či o osobu  8/8 (osoby) která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost), nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba (podepisuje žadatel),
  • že při podání žádosti je a po celou dobu čerpání dotace byl OSVČ na hlavní činnost,
  • že splňuje definici malého a středního podniku,
  • že je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě,
  • že nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020.

Jak poznám, že má žádost již byla schválena?

Hodnocení provede MPO na základě žádosti OSVČ. MPO si může vyžádat další podklady a v případě schválení podpory vydá Rozhodnutí.

Odpuštění záloh na pojistné

Dne 25. března senátoři schválili zákon, který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ tak nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních pojistných.

Základní parametry podpory

Min. záloha na důchodovém pojištění činí 2 544 Kč měsíčně

Odpuštění plateb platí od března do srpna

Změna platí automaticky

Bližší informace

Informace v této sekci jsou převzaty z webových stránek MPSV.

 

Kdo má nárok?

Změna platí se týká všech, tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Znamená to, že nemusím platit vůbec žádné povinné sociální odvody?

Od března do srpna živnostníci skutečně neplatí žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020:

 • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
 • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Do kdy musím příští rok doplatit rozdíl zálohy?

Platí stále stejná pravidla. To znamená, že rozdíl záloh uhradíte jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

Co když jsem již zálohu za březen zaplatil/a?

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září.

Budu mít kvůli tomu nižší důchod?

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.

Opatření zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny přijaly řadu opatření, včetně posunutí termínu pro podání přehledu do 3.8.2020 pro OSVČ. Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19 a odkazy na seznamy konkrétních opatření jednotlivých pojišťoven naleznete zde.

Stát přispěje polovinu na komerční nájmy

Stát přispěje na nájem podnikatelům zasažených koronavirovou krizí 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Program COVID nájemné schválila v pondělí vláda.
Program má pomoci podnikatelům, kteří museli kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru zavřít své provozy. Nájemní smlouvy na tyto prostory musely být uzavřené před 12. březnem, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Podporu budou moci čerpat i ti podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu, prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop.

Pokud vám tyto stránky pomohou, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.