Liberační daňové balíčky

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

 

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázány pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu státní podpory pro tyto podniky a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomické, procesní či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

 

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Liberační daňové balíčky

Vláda schválila 15. března 2020 balíček opatření v oblasti daní, Liberační daňový balíček I, které navrhlo Ministerstvo financí a  které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav.

Dne 23. března 2020 schválil kabinet i další daňové opatření, Liberační daňový balíček II, a rozšířila tak úlevy v daňové oblasti. Informace na této stránce jsou převzaty z oficiální stránky Ministerstva financí ČR.

 

 

Důležité termíny

16.3.2020

I. Liberační balíček schválen vládou

$

23.3.2020

II. Liberační balíček schválen vládou

$

31.3.2020

Počátek rozhodného období

Základní parametry

Posunutí podání přiznání do 1. července 2020

Pozastavená elektronická evidence tržeb (EET) 

Prominutí pokut a červnové zálohy

Liberační balíček I

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení

a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně

ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení

ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Individuální prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Plošné prominutí správního poplatku

za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Liberační balíček II

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

Zavedení institutu Loss carryback

u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET

a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň

a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.

Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků

ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

Další informace

Podrobné vysvětlení a podmínky jednotlivých titulů prominutí jsou k nalezení ve Finančním zpravodaji 4/2020 (Liberační balíček I) a 5/2020 (Liberační balíček II) a upřesněny na webu Finanční správy. Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00.

Pokud vám tyto stránky pomohou, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.