COVID Praha
Jak získat finanční podporu

Asistence zdarma při podávání žádostí

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Na základě vyhlášení nouzového stavu dochází v oblasti podnikání k významnému ohrožení nejen zdravotního stavu obyvatelstva, ale současně i ekonomické udržitelnosti. V současné době mnohé podniky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože jsou vázáni pravidelnými platbami. Situace může být natolik kritická, že může dojít až k ukončení jejich činnosti.

Pracovníci Grant Thornton Advisory pracují na monitoringu státní podpory pro tyto podniky a plánují být partnerem pro postižené podnikatele ať při podání žádosti o státní podporu, či při ekonomickém, procesním či obchodní restrukturalizaci jejich podnikání.

Jiří Köhler

Head of Financial
& Data Services

Současná státní podpora

V rámci programu COVID Praha bude Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) poskytovat záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Podmínkou pro získání této formy podpory je nutné mít schválený úvěr od některé ze spolupracujících komerčních bank (jde téměř o všechny banky zaměřené na malé a střední podniky).

Datum zahájení příjmu žádostí je 21. dubna 2020 od 8:00. Kapacita programu COVID Praha byla po deseti minutách vyčerpaná a proto byl příjem žádostí do programu pozastaven.

Základní parametry podpory

Výše úvěru 10 tis. až 15 mil. Kč

Záruka až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru

Doba ručení až 3 roky

Příspěvek na úhradu úroků do výše 1 mil. Kč

Na co je možné využít podporu

Náklady na mzdy a na energie

Platby za nájemné

Úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur

Předfinancování pohledávek

Pořízení majetku, zásob a drobného majetku

Je pro mě program vhodný?

N

Jsem živnostník, malý nebo střední podnikatel (splňuji definici MSP).

N

Musel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci.

N

Potřebuji profinancovat provozní výdaje, jako jsou mzdy, nájemné, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby apod.

N

Podnikám v České republice.

N

Profinancování mých provozních potřeb se vztahuje k mým aktivitám na území Prahy.

M

Jsem velký podnikatel (nesplňuji definici MSP).

M

Nemusel jsem omezit nebo zastavit provoz kvůli zavedeným opatřením proti koronavirové infekci.

M

Potřebuji peníze na živobytí, na zaplacení splátek úvěru, leasingu nebo nakoupit nový stroj, technologii, nemovitost apod.

M

Podnikám mimo Českou republiku.

M

Profinancování mých provozních potřeb se vztahuje k mým aktivitám mimo území Prahy.

Bližší informace

Informace v této sekci jsou převzaty ze stránek ČMZRB.

Mohu žádat o COVID Praha v případě, že jsem zažádal o COVID 1?

Ano. Oba programy jsou poskytovány v rámci podpory de minimis, která stanovuje maximální výši podpory, kterou úspěšný žadatel může obdržet.

Mohu zažádat o COVID Praha v rámci více žádostí?

Jeden žadatel může o záruku COVID Praha žádat jednou za 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že se jedná o podporu provozního financování žadatele, může využít tuto podporu například pro více provozoven (avšak pouze pro provozovny na území hl.m.Prahy).

Bude úvěr poskytovat ČMZRB?

Ne, žadatel se musí obrátit na běžnou komerční banku, se kterou ČMZRB v rámci programu COVID Praha spolupracuje.

Může mi moje banka pomoci se žádostí o Záruku COVID Praha?

Ano, kopie smlouvy o zaručovaném úvěru nebo příloha ACX vyplněná touto bankou je povinnou přílohou k žádosti o Záruku COVID Praha a dále bude rovněž nutné podat řádně vyplněný formulář žádosti a přílohu Projekt (PCX). S touto žádostí včetně příloh se následně obrátíte na ČMZRB. Řádně vyplněná žádost včetně přílohy ACX (nebo kopie smlouvy o zaručovaném úvěru) a přílohy PCX musí být podána prostřednictvím E-Podatelny.

Jak musí být žadatel zasažen (utrpět újmu) ve smyslu koronavirové infekce?

Jeho výdaje ze zaručovaného úvěru musí bezprostředně souviset s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 a s realizací projektu uvedeného v žádosti o podporu, resp. v příloze PCX.

Je s poskytnutím úvěru spojen nějaký poplatek?

Poplatky za poskytnutí úvěru a jiné poplatky úvěrující banky (například za vedení úvěrového účtu) jsou v kompetenci banky, která úvěr poskytne. ČMZRB poskytne
záruku a finanční příspěvek na úhradu úroků bez poplatku.

Je úvěr bezúročný?

Výši úrokové sazby stanovuje banka, která úvěr poskytuje. ČMZRB poskytne finanční příspěvek na úhradu úroků v maximální výši uvedené ve Výzvě.

Bude požadováno další zajištění?

Případné sjednání dalšího zajištění nad rámec poskytnuté záruky ČMZRB je věcí jednání mezi klientem a úvěrující bankou.

V jaké výši bude poskytnut finanční příspěvek na úroky?

Případné sjednání dalšího zajištění nad rámec poskytnuté záruky ČMZRB je věcí jednání mezi klientem a úvěrující bankou.Celková výše vyplaceného finančního příspěvku nesmí přesáhnout:

 • v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně 30 % a max. 150 tis. Kč,
 • v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč včetně: 20 % a max. 200 tis. Kč,
 • v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně: 15 %, max. 1 mil. Kč, přičemž tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH).

Kdy bude příspěvek na úroky vyplacen?

ČMZRB bude klientovi vyplácet finanční příspěvek zpětně na základě potvrzení Spolupracující banky o výši úroků uhrazených klientem podle podmínek uvedených ve
Výzvě. První splátka bude poskytnuta za úroky uhrazené klientem do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla poskytnuta záruka.

Může být finanční příspěvek vyšší než skutečně zaplacené úroky?

Ne, příspěvek se vztahuje pouze na první 3 roky splácení úvěru od data podpisu smlouvy o záruce a zároveň nesmí přesáhnout klientem skutečně zaplacenou výši úroků. Celková výše vyplaceného příspěvku nesmí přesáhnout výši úroků ze zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu uhrazených příjemcem podpory v období od uzavření smlouvy o záruce do měsíce předcházejícímu 3 roky od data uzavření smlouvy o záruce.

Může mít poskytnutý úvěr i delší splatnost než 3 roky?

Ano, ale záruka mu bude poskytnuta pouze na první tři roky, stejně jako finanční příspěvek, který se rovněž vyplácí jen první tři roky.

Žádost krok po kroku

Informace v této sekci jsou převzaty ze stránek ČMZRB, kde najdete i vzorové formuláře.

1. Žádost o úvěr u běžné banky

 • nejdříve se spojte s některou z komerčních bank, které se zapojily (nebo se v nejbližších dnech zapojí) do programu COVID Praha
 • bankéři sdělte, že máte zájem o podporu v rámci programu COVID Praha
 • postupujte dle instrukcí bankéře (tzn. vyplnění žádosti o úvěr a dodávání dalších potřebných dokladů nutných k vyřízení úvěru)
 • podpis úvěrové smlouvy, nebo vyplnění přílohy ACX (se závazným příslibem poskytnutí úvěru) bankéřem
"

2. Vyplnění formulářů ČMZRB

 • než budete mít předschválený úvěr, začněte vyplňovat oficiální formulář žádosti o záruku ČMZRB a její přílohy
 • s vyplněním žádosti a jejích příloh vám může pomoci bankéř, s nímž řešíte úvěr, nebo využijte toto instruktážní video (pozn. přílohu ACX vyplňuje banka, která vám poskytuje úvěr, tuto přílohu může nahradit kopie smlouvy o úvěru ne starší 2 měsíců před datem podání žádosti o záruku, ve které je záruka ČMZRB uvedena jako požadované zajištění a podmínka čerpání úvěru)
 • žádost a její přílohy (kromě přílohy ACX) neukládejte do PDF, ale posílejte v originálním formátu .xls, nebo .xlsx
 • žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány
  (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost)
 • dejte si zejména pozor, aby v žádosti byla vyplněna správně tato pole (pokud tyto položky nebudou vyplněny správně, nebude vaše žádost přijata):
  • obchodní firma / název / jméno žadatele
  • IČO, v případě OSVČ rodné číslo
  • předpokládaná výše zaručovaného úvěru – může být max. 15 000 000 Kč
  • požadovaná výše záruky – může být max. 80 %
"

3. Vyhodnocení žádosti o úvěr u běžné banky

 • poté, až budete mít schválený úvěr, vám bankéř poskytne vyplněnou přílohu ACX, nebo smlouvu o úvěru, ve které bude záruka ČMZRB uvedena jako požadované zajištění
"

4. Podání žádosti o záruku u ČMZRB

 • žádost včetně příloh podáte přes E-Podatelnu
 • za podanou žádost se považuje, když jsou zaslány minimálně tyto 3 vyplněné formuláře:
  1. žádost (oficiální formulář ČMZRB ve formátu .xls nebo .xlsx) – nemusí být podepsaná
  2. příloha PCX (oficiální formulář ČMZRB ve formátu .xls nebo .xlsx)
  3. příloha ACX (vyplněná úvěrující bankou) nebo kopie smlouvy o úvěru, ve které je záruka ČMZRB uvedena jako požadované zajištění (oficiální formulář ve formátu .pdf,
  .tiff, .png, .jpg)
 • pokud chcete urychlit proces vyřízení záruky spolu se žádostí a přílohami PCX a ACX podejte
  vyplněné i další přílohy v originálních formátech .xls nebo .xlsx:
  1. FO kromě výše uvedených formulářů (žádost, příloha PCX a ACX) podávají ještě přílohu DCX (prohlášení k podpoře de mimimis), přílohu MSP (prohlášení o velikosti podniku), přílohu ID (o identifikaci pro FO) a přílohu D2 (Ekonomická příloha – daňová evidence)
  2. PO kromě výše uvedených formulářů (žádost, příloha PCX a ACP) podávají ještě přílohu DCX (prohlášení k podpoře de mimimis), přílohu MSP (prohlášení o velikosti podniku), přílohu ID (o identifikaci pro PO) a účetní závěrku za poslední dva uzavřené roky (jde o výkazy podnikatele, může být v libovolném formátu, např. .pdf, .xls, ne .jpg apod.)
 • pokud budete chtít doposlat tyto zbývající a v okamžiku řádného podání nepovinné přílohy později, zvolte v E-Podatelně (opět podání pro neregistrované uživatele) v poli „Věc“ volbu „Doplnění podání č.j.“ a vyplňte přidělené číslo jednací (bude uvedeno v potvrzovacím e-mailu o přijetí a zaevidování žádosti (viz bod 5))
"

5. Vyřízení záruky u ČMZRB

 • po odeslání žádosti a jejích příloh:
  1. se vám na webové stránce zobrazí potvrzení o úspěšném odeslání žádosti (toto potvrzení nelze považovat za potvrzení o přijetí žádosti)
  2. vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí a zaevidování žádosti
  3. budete kontaktován pověřeným pracovníkem banky
  • pokud budou chybět nějaké podklady, budete vyzván pracovníkem banky k jejich doplnění
  • pokud bude vše v pořádku a záruka vám bude schválena, budete vyzván k podepsání smlouvy o záruce a převzetí záruční listiny

Již jsme pomohli

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.

 

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *