Záruka COVID – Sport
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Tento program se zaměřuje k řešení aktuálních problémů osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a malých a středních podnikatelů (MSP) působících ve sportovním odvětví, které patří k nejpostiženějším podnikatelským oblastem v důsledku výskytu koronavirové infekce vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2 a souvisejících preventivních opatření. Poskytnutím bankovní záruky ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (ČMZRB) včetně finančního příspěvku k úrokům z úvěrů, pomůže podnikatelům výrazně jednodušeji získat od komerčních bank poskytnutí provozních úvěrů. Z těchto nových provozních úvěrů mohou podnikatelé získat finanční prostředky na financování nutných fixních i oběžných aktiv. Program pomůže tomu, aby podnikatelé dokázali překonat současné krizové období do doby, než dojde k opětovnému otevření většiny sportovních areálů.

Důležité termíny

01.03.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

31.12.2021

Ukončení příjmu žádostí o podporu

Základní parametry podpory

Míra ručení až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru

Výše zaručovaného úvěru do
15 mil. Kč

Délka ručení do 3 let

Možnost poskytnout příspěvek k úrokům z bank. úvěru

Komu je podpora určená

Pro malé a střední podnikatele

Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Odvětví NACE žadatele

Projekt musí být realizován pouze v následujících CZ-NACE:

o 49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
o 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání
o 9311 – Provozování sportovních zařízení
o 9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
o 9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
o 9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
o 9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Podnikání na území ČR

Musí podnikat na území ČR.

Na co je možné podporu využít

Náklady

Náklady na energie a nájemné

Materiál

Pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku

Ostatní provozní výdaje

Úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, úhrada mezd zaměstnanců a další provozní výdaje

Ostatní provozní výdaje

Financování nutných fixních (nutné revize a údržba sportovních areálů, sportovního zařízení, vleků, lyžařských svahů apod.)

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Výzva

Pokyny pro podání žádosti a formuláře ke stažení

Stránky ČMZRB

Covid Portál

Podání žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory

Řádně vyplněnou přílohu PSX, PCX žádosti o podporu 

Kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění, eventuálně vyjádření Spolupracující banky o podmínkách poskytnutí úvěru

"

Podání žádosti (E-podatelna)

"

Podání příloh

Fyzické osoby: Prohlášení o velikosti podniku

Fyzické osoby: prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Právnické osoby: prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Právnické osoby: Prohlášení pro identifikaci FO


Vlastní účetní závěrka za poslední dvě uzavřená období

"

 Žádosti o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

"

Komunikace a případné schválení

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment