Záruka COVID PLUS pro velké exportéry
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Exportní pojišťovna EGAP spouští příjem žádostí do programu záruk COVID Plus na pomoc velkým podnikům, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do potíží. Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování provozu a případný rozvoj exportních firem.

Důležité termíny

25.01.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

30.06.2021

Do kdy je možné úvěr poskytnout

Základní parametry podpory

Záruky na úvěry v programu jsou určeny pro podniky s minimálně 250 zaměstnanci

Export na jejich tržbách se podílí alespoň jednou pětinou

Výše záruk je 80 % jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP „B-„ je to 70 %

Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu firmy

Komu je podpora určená

Pro malé a střední podnikatele

Všem vývozcům včetně malých a středních firem EGAP výrazně snížil poplatky u produktů kryjících nová rizika. Přednostně vyřizuje žádosti o pojištění pro vývozce, kteří hledají nové odběratele, a zkrátil dobu potřebnou pro uznání nároku na pojistné plnění u pojištěných úvěrů z 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk z 3 měsíců na jeden.

Exportérům / vývoz z ČR

EGAP pojišťuje i vývoz do zemí, do kterých dosud coby specializovaná státní instituce za zajišťování úvěrů tuzemských exportérů
nemohla. ECAs (Export Credit Agencies) – jako je v Česku EGAP – operace i na trzích zemí Evropské
unie a dalších bohatých států, například v USA. V praxi to znamená, že EGAP se tak může podílet i na zajišťování exportu do trhu největšího obchodního partnera Česka, do Německa

Na co je možné podporu využít

Náklady

Financování provozních nákladů, pracovního kapitálu, případně na udržení podnikání až na 3 roky

Investiční úvěr

Investiční úvěr na financování výdajů na inovaci či zkvalitnění výroby až na 5 let

Refinancování

Refinancování již poskytnutých úvěrů k výše uvedeným účelům.

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Online formulář

Stránky EGAP

Covid Portál

Podání žádosti

Příprava žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Řádně vyplněný formulář žádosti o poskytnutí podpory

Analytické vyjádření vypracované žadatelem o Záruku o příjemci úvěru. Není předepsaná forma, jde o volný dokument typu pdf, doc, xls

Vlastnická a řídící struktura příjemce úvěru včetně výše podílů jednotlivých vlastníků a uvedení skutečného majitele a schéma ekonomicky spjaté skupiny. Není předepsaná forma, jde o volný dokument  typu pdf, doc, xls

Čestné prohlášení příjemce úvěru o nedostatku likvidity, bezdlužnosti vůči státu, neexistenci úpadku, souhlasu s poskytnutím Záruky a jejími podmínkami, závazku uhradit EGAPu na základě výzvy EGAP plnění poskytnuté úvěrující bance na základě Záruky o tom, že nevyužívá jiné nástroje veřejné podpory a nebyl podnikem v obtížích ke dni 31.12.2019

Dotazník AML  – identifikační údaje a kontrola banky

Dotazník AML – kontrola příjemce úvěru

"

Podání žádosti (E-podatelna)

"

Podání příloh

Přílohy

Fyzické osoby: prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

"

 Žádosti o podporu přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

"

Komunikace a případné schválení

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment