Veletrhy, kongresy

Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Tento bonus je určen pro subjekty podnikající v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí, které zaznamenaly výrazný propad obratu, a udržet veletržní infrastrukturu včetně navazujících služeb.

Důležité termíny

06.04.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

14.06.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

01.03.2020-31.10.2021

Rozhodné období

Základní parametry podpory

Až 60 % nepokrytých nákladů

40 % v případě podniků s majetkovou účastí státu

Limit podpory 20 mil. Kč

Stanovení metody výpočtu

Co je to nepokrytý náklad?

 • Ztráta snížená o další dotace z programů jako je COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus

Co vstupuje do výpočtu pro stanovení výše dotace?

 • U žadatelů, kteří nejsou účetní jednotkou, se vychází ze skutečných příjmů a výdajů vstupujících do dílčího základu daně z podnikání;
 • Při sestavení Upraveného výkazu se zohlední zejména výnosy z podporovaných činností, výnosy z činností související s podporovanými činnostmi, zaúčtované náklady související s výnosy, pokud jde o daňově odečitatelné náklady (zejména náklady na spotřebu materiálu, energie, prodané zboží, osobní náklady – například mzdy a zdravotní a sociální pojištění, běžné opravy a údržba);
 • U položek jako jsou rezervy, opravné položky a odpisy se audit bude řídit daňovými předpisy

Co se nepovažuje za způsobilý výdaj pro výpočet dotace?

 • sankce, pokuty, dále služby či poplatky fakturované spojenými osobami za správu a řízení, marketing a reklamu, užívání obchodní značky, licenční poplatky, a podobně;
 • finanční výnosy s výjimkou úroků a kurzových rozdílů;
 • finanční náklady přímo nesouvisející s výnosy, úroky ze závazků z úvěrů a půjček poskytnutých spojenými osobami; dále odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob uzavřených po rozhodném období za jinou činnost, než provedenou v průběhu rozhodného období;
 • jiné odměny, které zahrnuty být mohou, nesmí přesáhnout výši hrubé měsíční mzdy, 35 402 Kč; dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance;
 • mzdové náklady na zaměstnance nezaměstnané v rozhodném období;
 • splatná ani odložená daň z příjmu za rozhodné období

 

Komu je podpora určená

Oprávněný žadatel

  Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem a je jedním z níže definovaných subjektů:
 • Výstaviště –  hala nebo komplex výstavních hal s technickou infrastrukturou
  (parkovací, stravovací, kongresové, hygienické kapacity apod.) v uzavřeném areálu určeném
  k pořádání veletrhů, výstav, kongresů a dalších obchodních, kulturních a společenských akcí
 • Veletrh – obchodní prezentační platforma jednoho nebo více příbuzných odvětví, která slouží
  převážně velkoobchodu
 • Kongresové centrum – nemovitost s min. jedním sálem pro alespoň 300 osob (divadelní
  uspořádání/k sezení), která je využívána k organizaci kongresů a konferencí
 • Veletržní správa – podnikatelský subjekt provozující výstaviště, na kterém pořádá na svůj
  účet veletržní a výstavní akce, nebo prostory výstaviště pronajímá pro hostující veletržní,
  výstavní, kongresové, kulturní nebo jiné akce obdobné povahy, případně poskytuje technické
  služby pro akce konané na výstavišti. Provozem výstaviště se myslí zejména jeho správa,
  technické a personální zabezpečení, zajištění bezpečnosti a ochrany výstaviště, pronájem
  prostor výstaviště a jeho údržbu
 • Organizátor veletrhu – podnikatelský subjekt organizující na vlastní účet veletrh
  na výstavišti, které sám provozuje nebo si jeho prostory za tím účelem najímá
 • Realizátor veletržní expozice – podnikatelský subjekt, který realizuje stavby veletržních
  expozic v ČR nebo v zahraničí
 • Provozovatel kongresového centra – podnikatelský subjekt, který vlastní nebo si najímá
  nemovitost s min. jedním sálem pro alespoň 300 osob (divadelní uspořádání/k sezení),ve
  které organizuje kongresy a konference, případně tuto nemovitost dále krátkodobě
  pronajímá pro pořádání zejména kongresů, konferencí, korporátních a případně pak
  kulturních či jiných akcí obdobné povahy
 • Organizátor kongresu, konference – podnikatelský subjekt, který se zabývá organizací
  kongresů a konferencí v kongresových centrech.
 • Realizační, produkční nebo eventový subjekt – podnikající subjekt, který zajišťuje eventy
  (mezi nimiž byly od roku 2019 alespoň 3 akce pro více než 100 osob) na zakázku a ve prospěch
  podnikání zadavatelů, jako například B2B akce na budování vztahů s obchodními partnery
  obchodních a výrobních firem, B2C akce na podporu prodeje se spotřebiteli, B2E akce na
  budování vztahů mezi zaměstnanci, či B2P akce na budování vztahů s veřejností. Dále se jedná
  o podnikatelský subjekt zabývající se organizačním, servisním, cateringovým, asistenčním a
  technickým zajištěním zmíněných eventů, veletrhů, kongresů či konferencí. Mezi činnosti
  vyloučené z podpory patří pravidelný provoz restaurací a obdobných zařízení, závodní stravování, stánkový pouliční prodej občerstvení či prodej občerstvení při jiných hromadných akcích, než jsou vyjmenované výše

Doplňující podmínky pro oprávněnost žadatele

 • je podnikatelským subjektem, který je daňovým rezidentem České republiky;
 • vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nebo obdobným způsobem;
 • podnikatelskou činnost zahájil nejpozději do 29. února 2020;
 • V rozhodném období mu poklesl obrat (výnosy z podporované činnosti dle podmínek výzvy) minimálně o 30 %;
 • k 31. 12. 2019 nebyl v úpadku nebo v likvidaci;
 • k 31. 12. 2019 nebyl podnikem v obtížích;
 • k 31. 12. 2019 proti němu nebylo zahájeno kolektivní insolvenční řízení;
 • nemá nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu nebo zdravotní pojišťovně;
 • nevyčerpal podporu do maximální možné výše na jednoho žadatele dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise

Podmínky programu

 • Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány na základě Upraveného výkazu zisku a ztráty potvrzeného externím auditem za rozhodné období. Upravený výkaz vychází z účetnictví žadatele, na jehož základě žadatel sestavuje roční účetní závěrku za rok 2020. Upravený výkaz musí být podepsán statutárním orgánem žadatele. Žadatel dále doloží Výkaz o poklesu výnosů z podporované činnosti, Přehled o dotacích, Zprávu auditora a čestné prohlášení, které vyplní v systému;
 • Žadatel v systému uvede 3 realizované referenční zakázky odpovídající podporovaným činnostem oprávněného žadatele (viz výše), konkrétně veletrhy, kongresy, konference a eventy s požadovanou účastí nad 100 osob;
 • Žadatelé uvedou do Upraveného výkazu náklady a výnosy spojené s podporovanou činností oprávněného žadatele (viz výše) za rozhodné období při respektování účetní zásady věcné a časové souvislosti;
 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o podporu z programu podanou žádost na stejnou podporovanou činnost v rámci jiného programu na stejné, či částečně překrývající se rozhodné období, o níž v době podání žádosti nebylo ještě rozhodnuto.

Důležité odkazy

Výzva

AIS Portál MPO

Covid Portál

 Dočasný rámec EK

Podání žádosti

Založení a aktivace identity na portále eidentita

Nejprve je nutné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eidentita.cz

Pro získání identity na portálu eidentita může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

 • eObčankou
 • NIA ID
 • čipovou kartou Starcos
 • mojeID
 • bankovní identitou
 • mobilní klíče eGovernmentu

"

Registrace žadatele do AIS MPO

Registrace žadatele se zahájí odkazem Registrace žadatele v menu vlevo na úvodní stránce AIS MPO. K registraci žadatele potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků ověření identity (viz 1. KROK)

Registrace žadatele má 5 navazujících kroků, které musíte projít a během registrace budete vyzváni k ověření uživatele Vaší identitou

Po registraci žadatele se může oprávněný uživatel žadatele přihlásit do AIS MPO

"

Přihlášení uživatele do AIS MPO

Po registraci žadatele může uživatel, který má oprávnění, provést přihlášení do AIS MPO a založit žádost na dotaci. Přihlášení provede oprávněný uživatel přes odkaz Přihlášení

Pro přihlášení použije uživatel jeden z výše uvedených prostředků ověření identity (viz 1. KROK) a dále pokračuje v založení žádosti (odkaz Výzvy – založená žádosti)

"

Založení žádosti

Přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Po zobrazení formuláře „COVID – Veletrhy/kongresy“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“

"

Vyplnění žádosti

Uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet

Karta „Žadatel“ – jsou informace o žadateli. Zde je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“.

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele zde uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“.

Karta „Údaje o výnosech a nákladech“ – uživatel žadatele vyplní tabulku údaji z Upraveného výkazu zisku a ztráty a z Přehledu o dotacích – dle Přílohy 2 Výzvy.

Karta „Další údaje žádosti“ – uživatel žadatele vyplní „Popis činnosti“, uvede „Referenční zakázky“ odpovídající podporovaným činnostem uvedeným v bodu 3.8 Výzvy, konkrétně veletrhy, kongresy, konference a eventy s požadovanou účastí nad 100 osob. Reference jsou povinným údajem pro podání žádosti. Referenční zakázky se vyplní do formuláře, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Nová“. Dále uživatel zadá částky k „Prokázání poklesu obratu“ a vloží povinné dokumenty do seznamu „Doložení dokumentů dle výzvy“ přes tlačítko „Vložit“.

Karta „Čestné prohlášení“ – zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

"

Podání žádosti

Pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost COVID – Veletrhy/kongresy“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment