Nepokryté náklady 

Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Program má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců. Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Důležité termíny

28.06.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

13.09.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

01.04.2021-31.05.2021

Rozhodné období období druhé výzvy

Základní parametry podpory

40-60 % nepokrytých nákladů, limit
40 mil. Kč

Nelze kombinovat s programem COVID-2021

Pokud subjektu poklesl obrat o 50 %

Lze kombinovat s programem Antivirus

Musí se doložit účetní ztráta

Komu je podpora určená

Oprávněný žadatel

 • Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě za rozhodné období.
 • Ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci.
 • Další podmínky pro oprávněnost žadatele jsou uvedeny ve Výzvě.

Další podmínky programu

 • Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše podpory 10 mil. EUR na jednoho příjemce dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise.
 • Podpora se poskytuje nejpozději do 31. 12. 2021.
 • Podporu z Programu nelze za stejné období kombinovat s podporou z programu COVID 21 a Kompenzačním bonusem (dle § 9 zákona č. 95/2021 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021).
 • Příjemce podpory neukončí svoji podnikatelskou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
 • Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy není možné žádat další podporu v rámci rozhodného období. V případě, že žadatel podal žádost, nemůže podat další žádost na stejné způsobilé výdaje v jiném programu, jehož celé rozhodné období, či jeho část, se překrývá s rozhodným obdobím Nepokrytých nákladů. Pouze v případě, že by takovýto program umožňoval podat žádost pouze na část období nepřekrývající se s rozhodným obdobím nepokrytých nákladů, může žadatel na toto nepřekrývající se období žádost podat

Co je nepokrytý náklad? Co je způsobilý výdaj?

 • Nepokrytými náklady se pro účely Výzvy rozumí ztráta snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty, prokazovaná dle podmínek v Příloze 2 Výzvy.
 • Způsobilými výdaji jsou výdaje na nepokryté náklady dle bodu 3.3 Výzvy

Co je potřeba doložit

Účetní jednotka:

Upravený výkaz zisku a ztráty

VZZ za rozhodné období

OSVČ:

Výkaz o poklesu obratu

Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období

Přehled dotací a prostředků

Přehled o dotacích, které žadatel získal, nebo o které požádal

Čestné prohlášení

Prohlášení, že žadatel splňuje všechny podmínky Výzvy

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Výzva 1

Výzva 2

AIS Portál MPO

Stránky MPO

Covid Portál

Informace k Výzvě

Přílohy a návody k vyplnění žádosti

OSVČ

Účetní jednotka

Přílohy nutné k žádosti

Návod k vyplnění příloh

Podání žádosti

Založení a aktivace identity na portále eidentita

Nejprve je nutné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eidentita.cz

Pro získání identity na portálu eidentita může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

 • eObčankou
 • NIA ID
 • čipovou kartou Starcos
 • mojeID
 • bankovní identitou
 • mobilní klíče eGovernmentu

"

Registrace žadatele do AIS MPO

Registrace žadatele se zahájí odkazem Registrace žadatele v menu vlevo na úvodní stránce AIS MPO. K registraci žadatele potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků ověření identity (viz 1. KROK)

Registrace žadatele má 5 navazujících kroků, které musíte projít a během registrace budete vyzváni k ověření uživatele Vaší identitou

Po registraci žadatele se může oprávněný uživatel žadatele přihlásit do AIS MPO

"

Přihlášení uživatele do AIS MPO

Po registraci žadatele může uživatel, který má oprávnění, provést přihlášení do AIS MPO a založit žádost na dotaci. Přihlášení provede oprávněný uživatel přes odkaz Přihlášení

Pro přihlášení použije uživatel jeden z výše uvedených prostředků ověření identity (viz 1. KROK) a dále pokračuje v založení žádosti (odkaz Výzvy – založená žádosti)

"

Založení žádosti

Přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Po zobrazení formuláře „Žádost COVID – nepokryté náklady“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“

"

Vyplnění žádosti

Uživatel žadatele provede vyplnění žádosti, formulář je rozdělen na několik karet

Karta „Žadatel“ – zde jsou informace o žadateli. Je povinné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte.

Karta „Vlastnická struktura“ – v sekci „Majetková účast“ je nutné vybrat jednu v dostupných voleb. Dále uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

Karta „Údaje o výnosech a nákladech“ – uživatel žadatele vyplní tabulku údaji z Upraveného výkazu zisku a ztráty a z Přehledu o dotacích – oboje dle Přílohy 2 a Přílohy 5 Výzvy. Hodnoty se do tabulky vyplňují v tisících. Pokud žadatel obdržel dotace z jiného programu, než je uvedený v tabulce, klikněte v tabulce na ikonu + u řádku „Jiné programy“ a uveďte potřebnou informaci.

OSVČ

Účetní jednotka

Přílohy nutné k žádosti

Návod k vyplnění příloh

Karta „Další údaje žádosti“ – uživatel žadatele vyplní „Popis činnosti“. Dále uživatel zadá částky výnosy/příjmy za „Rozhodné období“ a „Srovnávací období“. V případě zatržení volby „Vznikl jsem nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) jako žadatel až po 1. lednu 2020 a chci si jako srovnávací období zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.“ může žadatel vybrat i jiné období z nabídky. Pokud vyberete volbu „Jsem žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v průběhu období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019, tak v průběhu období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 utlumena v důsledku relevantní skutečnosti“ je povinné vyplnit položku „Popis relevantní skutečnosti“. Na této kartě je dále povinné vložit dokumenty do seznamu „Doložení dokumentů dle výzvy“ přes tlačítko „Vložit“, konkrétně se jedná o typy dokumentů „Upravený výkaz zisku a ztráty“, „Přehled dotací“, „Výkaz o poklesu obratu“.

Karta „Čestné prohlášení“ – zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními

"

Podání žádosti

Pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost COVID – Nepokryté náklady“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment