Kompenzační bonus

Jak získat finanční podporu 

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Tento bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost omezenou či zakázanou opatřeními přijatými orgány státní správy nebo jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou, pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém jsou jejich poskytovatelem poskytovány zdravotní či sociální služby k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Důležité termíny

03.05.2021

Konec příjmu žádostí za první bonusové období

01.06.2021

Konec příjmu žádostí za druhé bonusové období

01.07.2021

Konec příjmu žádostí za třetí bonusové období

02.08.2021

Konec příjmu žádostí za čtvrté bonusové období

$
$
$
$

01.02.2021-28.02.2021

První bonusové období

01.03.2021-31.03.2021

Druhé bonusové období

01.04.2021-30.04.2021

Třetí bonusové období

01.05.2021-31.05.2021

Čtvrté bonusové období

Základní parametry podpory

1000 Kč za každý kalendářní den bonusového období, pokud byla činnost žadatele významně dotčena

500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, pokud byla činnost omezena v důsledku karantény či izolace

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud příjmy nepřesáhly 50 % průměrné výše příjmů ve srovnávacím období

Výše kompenzačního bonusu nesmí překročit rozdíl průměrné výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období

Komu je podpora určená

OSVČ

KDO JE SUBJEKTEM KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), přičemž zahrnuty jsou jak osoby, které tuto činnost vykonávají jako činnost hlavní, tak osoby, které ji vykonávají jako vedlejší, jakož i osoby spolupracující. Překážkou není skutečnost, že osoba samostatně výdělečně činná je účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Podmínkou získání kompenzačního bonusu je, že žadatel byl osobou samostatně výdělečně činnou dle zákona o důchodovém pojištění ke dni 5. října 2020, nebo žadatel byl osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 12. březnu 2020.

CO JE PŘEDMĚTEM KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může získat kompenzační bonus za výkon samostatné výdělečné činnosti v bonusovém období, pokud tato činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru nebo v důsledku přijetí krizových opatření, a to konkrétně zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa nebo izolace“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Kompenzační bonus je také nabízen subjektům, kteří jsou navázáni na přímo zasažené subjekty.-  Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby přímo zasaženým subjektům nebo vykonávat činnost v prostorách přímo zasažených subjektů a v důsledku těchto omezení byla činnost žadatele vyloučena nejméně o 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020). Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.

Společníci malých s.r.o.

KDO JE SUBJEKTEM KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Subjektem kompenzačního bonusu je fyzická osoba – společník společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má nejvýše 2 společníky fyzické osoby nebo může mít i více společníků, pokud jsou členy jedné rodiny. Přitom členy jedné rodiny se zde rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Podíly společníků nesmí být představovány kmenovým listem. Subjektem kompenzačního bonusu nemůže být jednatel s.r.o., pokud není současně jejím společníkem.

CO JE PŘEDMĚTEM KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru nebo v důsledku přijetí krizových opatření, a to konkrétně zejména z důvodu

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa nebo izolace“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Kompenzační bonus je také nabízen subjektům, kteří jsou navázáni na přímo zasažené subjekty –  Klíčovou podmínkou pro tyto žadatele je omezení jejich možnosti dodávat výrobky či služby přímo zasaženým subjektům nebo vykonávat činnost v prostorách přímo zasažených subjektů a v důsledku těchto omezení byla činnost žadatele vyloučena nejméně o 80 % (v poměru k rozhodnému období od června do září 2020). Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt (podnikatele v přímé symbióze) hlavním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.

 

DPP, DPČ

KDO JE SUBJEKTEM KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Subjektem kompenzačního bonusu je osoba, která vykonávala v rozhodném období práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byla alespoň 3 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění); výjimkou jsou činnosti, u nichž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodech 12 a 13 tohoto zákona, tj. souběžný výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby a výkon pěstounské péče, resp. pobírání odměny pěstouna nejsou překážkou nároku na kompenzační bonus.

Rozhodným obdobím je období od 01.06. do 30.09.2020. Osoba pracující na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr může jako rozhodné období použít taktéž období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

CO JE PŘEDMĚTEM KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Předmětem kompenzačního bonusu je výkon práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato práce nemohla být vykonávána z důvodů na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku toho, že činnost zaměstnavatele byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru nebo krizových opatření.

Splnění podmínky, že výkon činnosti zaměstnavatele je významně dotčen v důsledku ohrožení zdraví či krizových opatření, je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti (viz § 8 odst. 1 ZoKB). Tento test se provádí porovnáním výše příjmů v tzv. srovnávacím a srovnávaném období, přičemž:

 • srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období
 • srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období; lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

Ukazatel významného dotčení činnosti

UKAZATEL VÝZNAMNÉHO DOTČENÍ ČINNOSTI

Splnění podmínky, že výkon činnosti OSVČ nebo společnosti s ručením omezeným je těmito skutečnostmi (případně dalšími skutečnostmi vzniklými v důsledku ohrožení zdraví či krizových opatření) významně dotčen, je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti. Tento test se provádí porovnáním výše příjmů v tzv. srovnávacím a srovnávaném období, přičemž:

 • srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období
 • srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období; lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí
  (v případě, kdy se subjekt stal osobou samostatně výdělečně činnou později než v první den takto určeného srovnávacího období, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou)

TEST MAJORITNÍCH PŘÍJMŮ Z VÝZNAMNĚ DOTČENÉ ČINNOSTI

Další podmínkou vzniku nároku na kompenzační bonus je splnění testu majoritních příjmů z významně dotčené činnosti (nebo činností). Subjekt si může zvolit, zda jej bude provádět za srovnávací období určené podle výše uvedených pravidel (viz § 8 odst. 3 nebo 4 ZoKB) nebo za rozhodné období, kterým je v případě OSVČ nebo společníků společností s ručením omezeným období od 1. června 2020 do 30. září 2020 (viz § 5 odst. 4 ZoKB).

Důležité odkazy

Webová aplikace k podání žádosti

Otázky a odpovědi

Covid Portál

Plné znění podmínek pro OSVČ

Plné znění podmínek pro společníky

Plné znění podmínek pro dohodáře

Podání žádosti

Žádosti podávejte skrz aktualizovanou webovou aplikaci Finanční správy:

Náležitosti pro podání žádosti

OSVČ

 •  čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,
 • účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,
 • určení jedné nebo více činností, které byly v bonusovém období významně dotčeny v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření
 • průměrnou měsíční výši příjmů ve srovnávacím období a výši příjmů ve srovnávaném období (jedná se o příjmy podle § 8 odst. 1, tj. tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z významně dotčené činnosti)
 • údaj o době trvání nařízené karantény či izolace v případě, že má být kompenzační bonus poskytován z důvodu významného dotčení činnosti právě v důsledku nařízené karantény či izolace
 • podpis osoby oprávněné k podpisu, pokud k autorizaci podání nedošlo jiným zákonem připuštěným způsobem (např. podepsáním žádosti uznávaným elektronickým podpisem žadatele o kompenzační bonus).

Společníci malých s.r.o.

 • čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,
 • účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,
 • identifikaci společnosti s ručením omezeným, jejíž výkon činnosti je předmětem kompenzačního bonusu,
 • určení jedné nebo více činností společnosti s ručením omezeným, které byly v bonusovém období významně dotčeny v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření
 • průměrnou měsíční výši příjmů ve srovnávacím období a výši příjmů ve srovnávaném období (jedná se o příjmy podle § 8 odst. 1, tj. tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z významně dotčené činnosti)
 • údaj o době trvání nařízené karantény či izolace v případě, že má být kompenzační bonus poskytován z důvodu významného dotčení činnosti právě v důsledku nařízené karantény či izolace
 • podpis osoby oprávněné k podpisu, pokud k autorizaci podání nedošlo jiným zákonem připuštěným způsobem (např. podepsáním žádosti uznávaným elektronickým podpisem žadatele o kompenzační bonus).

 

DPP, DPČ

 • čestné prohlášení osvědčující splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus,
 • účet u poskytovatele platebních služeb v české měně, na který má být kompenzační bonus vyplacen,
 • identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho straně nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření a z toho plynoucího významného dotčení jím vykonávané činnosti důvody, pro které nelze práci vykonávat (jedná se o zaměstnavatele, který dotyčnému žadateli v rozhodném období zúčtoval příjem v částce zakládající účast na nemocenském pojištění a se kterým měl dotyčný současně ke dni 5. října 2020 uzavřenu dohodu o práci konané mimo pracovní poměr),
 • určení činnosti nebo více činností zaměstnavatele, které byly v bonusovém období významně dotčeny v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření
 • kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které byl žadatel v rámci rozhodného období účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec,
 • kopii mzdových listů zahrnujících kalendářní měsíce, kdy byl žadatel účasten nemocenského pojištění na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr v rozhodném období (lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele),
 • podpis osoby oprávněné k podpisu, pokud k autorizaci podání nedošlo jiným zákonem připuštěným způsobem (např. podepsáním žádosti uznávaným elektronickým podpisem žadatele o kompenzační bonus).

 

"

Kam žádost podat

Žádost o kompenzační bonus se podává skrze webovou aplikaci na příslušný finanční úřad spravující daň z příjmů žadatele o kompenzační bonus v době podání žádosti o kompenzační bonus nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období, jinak nárok na kompenzační bonus zaniká.

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment