COVID – Lázně 2021 
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního titulu COVID-Lázně. Cílem dotačního titulu je podpora lázeňského cestovného ruchu a částečné nahrazení výpadku zahraniční klientely v lázeňských zařízeních v ČR. Dotace je určena ke krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů na realizaci ozdravných a preventivních pobytů v zařízeních (přírodní léčivé zdroje, zdroje minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňska místa.)

Důležité termíny

12.04.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

28.05.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

01.01.2021-31.12.2021

Rozhodné období

Základní parametry podpory

Dotace bude poskytnuta minimálně ve výši 50 % z vypočítané výše podpory

Akceptace slevových voucherů až do výše 4000 Kč

Výše alokace pro tuto výzvu je
743 800 mil. Kč

Stanovení výše podpory

Výše podpory = A * B * C , kde

A = Počet lůžek (max. do výše nahlášeného údaje v pre-registraci)

B = Hodnota slevového voucheru = 4 000,- Kč

C = Počet turnusů (max. 60 v případe, že se lázeňské zařízení do projektu zapojí po celé rozhodné období)

Dotace bude poskytnuta min. ve výši 50 % z vypočítané výše podpory, max. však do nevyčerpaného limitu DR podniku / skupiny podniků (limit 1 800 tis. EUR) 

 

Komu je podpora určená

Žadateli co poskytuje lázeňskou léčebnou rehabilitační péči

 • Seznam poskytovatelů

  Žadatel musí být nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci uveden v „Seznamu poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče“, který vede Ministerstvo zdravotnictví

Žadateli co má vyřízenou pre-registraci

Pre-registrace

Poskytnutí a čerpání dotace

Dotace bude proplácena na základě akceptované Žádosti o platbu. (ŽoP)

 •  ŽoP bude příjemce dotace podávat na SFPI v měsíčních intervalech (vždy za předcházející
  ukončené kalendářní měsíce) prostřednictvím datové schránky. V případě, že příjemce nemá
  datovou schránku, doručí žádost prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
  nebo osobně na podatelnu SFPI
 • Povinnou přílohou ŽoP je soubor uplatněných voucherů obsahující jejich čísla.
  Součástí uplatňované faktury/daňového dokladu musí být níže uvedené údaje:
  • jméno osoby čerpající pobyt
  • datum narození
  • číslo voucheru
  • termín pobytu
  • počet nocí
  • počet absolvovaných procedur včetně jejich seznamu

Kontrola a sankce

 • Příjemce dotace je povinen zpřístupnit veškerou související dokumentaci a umožnit pověřeným zaměstnancům SFPI, popř. MMR a ostatním orgánům provádějící veřejnosprávní kontrolu její provedení
 • Příjemce dotace je povinen archivovat všechny dokumenty související s dotací minimálně 10 let od proplacení poslední části dotace.
 • V případě, že žadatel uvede nepravdivé údaje s cílem získat neoprávněnou výši dotace, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu

Kdo podporu nemůže využít

 • Žadatel v likvidaci, v konkurzu nebo úpadku
  němu zahájeno ani insolvenční ani úpadkové řízení
 • Žadatel který má dluh vůči veřejným rozpočtům
 • Žadatel se závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích k 31. 12. 2019

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Výzva

Portál SFPI

Stránky MMR

Covid Portál

Podání žádosti

Příprava žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Vyplněný elektronický formulář žádosti o dotaci

Plná moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním zástupcem žadatele

"

Podání žádosti (Datová schránka)

"

S ID: wikaiz5 (Státní fond podpory investic) 

Popřípadě na adresu Státního fondu podpory investic Vinohradská 1986/46, 120 00 Praha 2

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment