COVID – Kultura / audiovize
Jak získat finanční podporu

Asistence zdarma při podávání žádostí MVSP

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

 Cílem programu COVID Kultura Audiovize je podpořit fyzické a právnické osoby, které působí v audiovizi dlouhodobě a soustavně a jsou páteří českého audiovizuálního průmyslu. Motivací je zachovat současnou vysokou úroveň a know-how oboru. 

Důležité termíny

01.3.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

30.4.2020

Konec příjmu žádostí o podporu

Základní parametry podpory

Jednorázový příspěvek od státu ve výši 60 tis. Kč.
(A1, A2, A3)

Pro právnické osoby činí kompenzace maximálně 5 mil. Kč

Komu je podpora určená

OSVČ

vykonávající štábové filmové profese (A1), tvůrčí filmové profese (A2), a výkonné umělce (A3). Jedná se tedy o fyzické osoby, jejichž samostatně výdělečná činnost probíhá soustavně a dlouhodobě ve fázích vývoje a výroby audiovizuálních děl (dále jen „AVD“) (A1 a A2) nebo je realizována ve formě uměleckého výkonu (A3)

Právnické osoby

Podpory pro právnické osoby – provozovatele kin (B1 – sedačkovné), podpory na marně vynaložené náklady distribučních společností a podpory na marně vynaložené náklady a neuhrazené náklady produkčních společností (B3), kterým tyto náklady a závazky vznikly v přímé souvislosti s omezením audiovizuální výroby, distribuce a zpřístupnění AVD v kinech v období a dle specifik uvedených níže v části B1 až B3. Jedná se o subjekty, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty

Podnikání na území ČR

Musí podnikat na území ČR.

Na co je možné podporu využít

Drobný majetek

Pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek.

Zásoby

Pořízení a financování zásob.

Ostatní provozní výdaje

Ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek
doložitelné účetními doklady.

Důležité odkazy a formuláře ke stažení

Výzva

AIS Portál MPO

Stránky MPSV

Covid Portál

Podání žádosti krok po kroku

Příprava žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Řádně vyplněná žádost 

Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti. Jednotlivé faktury musí být v elektronické či oskenované podobě

Žadatel splňuje veškeré podmínky definované ve výzvě týkající se tohoto typu podpory

Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu 

"

Podání žádosti (E-podatelna)

"

Podání příloh

Přílohy

Čestná prohlášení

Do žádosti fyzických osob o jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře žadatel doplní identifikační a kontaktní údaje a informace o své kulturní činnosti a projektech:

Přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti – „umělecké CV“ (je vhodné připojit odborné doporučení, portfolia, odkazy na webové stránky atd.)

Zpráva o projektu a průběžném plnění (je tím myšleno krátká zpráva o tom, co daný jedinec v rámci své umělecké činnosti u daného projektu udělal – např. popíše, jak cvičil na housle, učil se novou roli v dramatu, pracoval na videoklipu a uvede plánované provedení díla) 

U kontinuální činnosti v kultuře, která byla omezena (např. činnost divadla, hudebního klubu, celoroční organizace kulturních festivalů ad.), je třeba doložení – např. program za rok 2019 a první čtvrtletí 2020.

"

Doplnění žádosti u ČMZRB

"

Komunikace a případné schválení

Již jsme pomohli

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.

 

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o bezúročný úvěr, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments