COVID – Cestovní kanceláře II 
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

  1. Domů
  2. »
  3. Aktuální programy
  4. »
  5. Programy pro podnikatele
  6. »
  7. COVID – Cestovní kanceláře...

Současná státní podpora

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky pandemie covidu-19. Je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora je určena pro cestovní kanceláře, které odvedly příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří odpovídající ročním plánovaným tržbám pro rok 2020 ve výši alespoň 500 milionů Kč.

Důležité termíny

08.04.2020

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

07.05.2020

Konec příjmu žádostí o podporu

$

20.02.2020-04.01.2021

Rozhodné období

Základní parametry podpory

Přibližná alokace výzvy činí 75 000 000 Kč.

Dotace bude poskytnuta maximálně do výše nevyčerpaného limitu DR podniku / skupiny podniků (limit 1 800 000 EUR).

Dotace je vypočítaná z ročních plánovaných tržeb žadatele z prodeje zájezdů pro rok 2020

Stanovení výše podpory

Výše podpory = A ÷ B * C  , kde

A = Roční plánované tržby žadatele z prodeje zájezdů pro rok 2020

B = Součet ročních plánovaných tržeb pro rok 2020 všech CK s plánovanými ročními tržbami ve výši alespoň 500 mil. Kč

C = Celková alokace (75 mil. Kč)

Komu je podpora určená

Cestovní kancelář

  • Cestovní kanceláří je podnikatel, který je na základě státního povolení k provozování živnosti oprávněn sestavovat služby cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a prodávat zájezdy podle § 1b odst. 1 nebo zprostředkovávat spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb.;
  • Cestovní kancelář, která pro rok 2020 uhradila příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří odpovídající ročním plánovaným tržbám z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb pro rok 2020 ve výši alespoň 500 milionů Kč

Fyzická nebo právnická osoba

  • FO nebo PO, která splní podmínky stanovené zákonem č. 159/1999 Sb. a byla v předchozích dvou letech před podáním žádosti a nadále i je držitelem státního povolení – koncese pro provozování živnosti s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ v rozsahu „pořádání zájezdů“, „pořádání zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebo „zprostředkování spojených cestovních služeb

Na co je možné podporu využít

Náklady

Pokrytí provozních nákladů vzniklých v období od 11. 10. 2020 do 4. 1. 2021

Zájezdy

Nároky zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 12. 2020. 

Důležité odkazy a formuláře ke stažení

Výzva

DIS MMR

Stránky MMR

Covid Portál

Podání žádosti krok po kroku

Příprava žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Řádně vyplněný elektronický formulář 

Popis projektu

Účetní závěrky za předcházející uzavřená 3 účetní období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce), včetně zprávy auditora, pokud byly účetní závěrky ověřeny auditorem – podklady se předávají bance v listinné podobě. Nejčastěji se jedná o roky 2017, 2018 a 2019. Pokud rok 2019 není uzavřen, tak postačují předběžné výsledky. Výsledky je možné najít také na justice.cz.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) do konce posledního účetně uzavřeného měsíce běžného roku – podklady se předávají bance v listinné podobě. Pokud jsou k dispozici, tak k nim bude přihlédnuto, avšak není to nutností, pokud společnost netvoří měsíční závěrky.

"

Podání žádosti (E-podatelna)

"

Podání příloh

Přílohy

Plná moc v případě, že za žadatele bude jednat osoba, jež není statutárním zástupcem žadatele
nebo v případě OSVČ jiná pověřená osoba

Čestné prohlášení o splnění podmínek oprávněného žadatele (příloha výzvy č. 5 Čestné prohlášení o splnění podmínek)

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu DR (příloha výzvy č. 6 Čestné prohlášení o podporu v režimu DR).

Prohlášení žadatele o vydaných poukazech na zájezd v roce 2020 a o tom, že není v prodlení s plněním závazků k vrácení plateb za zájezdy zákazníkům

"

Datová schránka – Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
ID datové schránky: 26iaav

"

Komunikace a případné schválení

Již jsme pomohli

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
This page is presented in collaboration with Kelas s.r.o.

 

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o bezúročný úvěr, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments