COVID – 2021
Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nabízí podporu COVID 2021. Cílem programu COVID 2021 je zmírnění negativních dopadů omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID 19 na podnikatelské subjekty v České republice.

Důležité termíny

12.04.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

02.06.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

11.01.2020-09.05.2021

Období uznatelnosti nákladů

Základní parametry podpory

500 Kč na den za zaměstnance

Pokud subjektu poklesly tržby alespoň o 50 %

Lze kombinovat s podporou z programu Antivirus 

Nelze kombinovat s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady 

Nelze kombinovat s kompenzačním bonusem za únor a březen 2021

Komu je podpora určená

Fyzická osoba

Která zároveň vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.

V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Právnická osoba

Která zároveň vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.

V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Příspěvková organizace

Pokud je příspěvkovou organizací, pak platí, že za srovnávací období pocházelo alespoň 50 % celkových výnosů organizace z podnikatelské činnosti.

Příspěvková organizace musí vykonávat podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.

V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Další podmínky pro žadatele

 • Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014 , případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
 • Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou
 • Není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 • Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
 • Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.
 • Není v likvidaci.
 • Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebylo rozhodnuto o jeho úpadku.
 • Soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku.
 • Soud na jeho majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 • Podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Na co je možné podporu využít

Náklady na provoz

Jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Důležité odkazy a zdroje bližších informací

Výzva

AIS Portál MPO

Stránky MPSV

Covid Portál

Podání žádosti

Založení a aktivace identity na portále eidentita

Nejprve je nutné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále eidentita.cz

Pro získání identity na portálu eidentita může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

 • eObčankou
 • NIA ID
 • čipovou kartou Starcos
 • mojeID
 • bankovní identitou
 • mobilní klíče eGovernmentu

"

Registrace žadatele do AIS MPO

Registrace žadatele se zahájí odkazem Registrace žadatele v menu vlevo na úvodní stránce AIS MPO. K registraci žadatele potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků ověření identity (viz 1. KROK)

Registrace žadatele má 5 navazujících kroků, které musíte projít a během registrace budete vyzváni k ověření uživatele Vaší identitou

Po registraci žadatele se může oprávněný uživatel žadatele přihlásit do AIS MPO

"

Přihlášení uživatele do AIS MPO

Po registraci žadatele může uživatel, který má oprávnění, provést přihlášení do AIS MPO a založit žádost na dotaci. Přihlášení provede oprávněný uživatel přes odkaz Přihlášení

Pro přihlášení použije uživatel jeden z výše uvedených prostředků ověření identity (viz 1. KROK) a dále pokračuje v založení žádosti (odkaz Výzvy – založená žádosti)

"

Založení žádosti

Přihlášený oprávněný uživatel žadatele provede založení žádosti odkazem „Výzva – založení žádosti“. Po zobrazení formuláře „Žádost COVID 2021“ zadejte do pole „Název žádosti/projektu“ Vámi zvolený název žádosti a klikněte na tlačítko „Uložit“

"

Vyplnění žádosti

Karta „Žadatel“ – zde jsou informace o žadateli. Je nutné zadat bankovní účet, na který bude zaslána dotace. Bankovní účet se vloží pomocí akce „Nový“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Bankovní účet“, který vyplníte a uložíte.

Karta „Vlastnická struktura“ – uživatel žadatele uvede příslušné fyzické nebo právnické osoby v případě, že jednají jako statutární orgán žadatele, v rozsahu a struktuře dle veřejného rejstříku, příp. identifikuje osoby jednající za žadatele s uvedením, že tyto jednají na základě plné moci. Osoby do příslušných seznamů vložíte pomocí akce „Nová“. Pokud nejsou osoby pro seznamy osob s podílem, pak žadatel zatrhne volbu „Neexistují osoby“.

Karta „Podnikání“ – na kartě se uvede „Předmět podnikání“, dále žadatel uvede „Srovnání tržeb“. První srovnávané období tržeb je dané výzvou. Druhé srovnávací období vybere žadatele a zadá k oběma obdobím tržby. Pokud je pokles tržeb min. 50%, bude možné žádost o dotaci podat. Dále žadatel uvede zda má s touto žádosti souběh podpory s COVID – Ubytování II pro výpočet rozhodného období.

Karta „Čestné prohlášení“ – zde musí zatrhnout souhlas se všemi prohlášeními.

Karta „Zaměstnanci“ – do příslušných seznamů zadejte zaměstnance. Přidání zaměstnance provedete přes tlačítko „Nový“ u požadovaného seznamu. Akcí se zobrazí formulář „Detail zaměstnance“ pro zadání informací o zaměstnanci. Ve formuláři „Detail zaměstnance“ zadejte potřebné údaje o zaměstnanci (jméno, příjmení, rodné číslo nebo číslo pojištěnce a úvazek). V případě zaměstnance v seznamu, které nelze automaticky ověřit je nutné k zaměstnanci vložit dokument prokazující, že výše uvedený zaměstnanec byl k 11. 1. 2021 přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ a do pole „Komentář“ uveďte, proč nebyl zaměstnanec evidován u ČSSZ. Po uložení informací ve formuláři „Zaměstnanec“ se v příslušném seznamu na kartě „Zaměstnanci“ zobrazí nový záznam zaměstnance.

Karta „Spolupracující osoby“ – do seznamu zadejte spolupracující osoby. Přidání spolupracující osoby provedete přes tlačítko „Nový“. Seznam pro vložení spolupracujících osob a tlačítko „Nový“ se zobrazí až po zatržení volby „Zaškrtnutím potvrzuji, že k 11. 1. 2021 byla ČSSZ nahlášena spolupracující osoba dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů“. Po kliknutí na tlačítko „Nový“ se zobrazí formulář „Detail zaměstnance – Spolupracující osoba“ pro zadání informací o spolupracující osobě. U spolupracující osoby uvedete požadované informace (typ spolupracující osoby, jméno, příjmení, rodné číslo nebo číslo pojištěnce a úvazek). Rovněž je nutné zatrhnou volbu „Zaškrtnutím potvrzuji, že byla výše uvedená spolupracující osoba k 11. 1. 2021 přihlášena k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení“. Po uložení formuláře „Spolupracující osoba“ se v seznamu na kartě „Spolupracující osoby“ zobrazí nový záznam.

Karta „Výpočet dotace – rekapitulace“ – na kartě je v tabulce přehledně zobrazen výpočet dotace.

"

Podání žádosti

Pro podání žádosti klikne uživatel žadatele na tlačítko „Podat žádost/projekt“ ve formuláři „Žádost COVID – 2021“. Pokud není žádost správně formálně vyplněna, zobrazí aplikace uživateli hlášení o nedostatcích, které je potřeba vyřešit/odstranit

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment