Antivirus A

Jak získat finanční podporu

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

Současná státní podpora

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci

Důležité termíny

06.04.2020

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

30.06.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

12.03.2020-28.02.2021

Období uznatelnosti nákladů Režim A, B

Základní parametry podpory

80 % z náhrady mzdy včetně odvodů

Pro případy nuceného omezení provozu

Pro případy nuceného uzavření provozu

Pro případy nařízené karantény

Režimy podpory

Režim

Popis režimu

Příspěvek státu

Režim A

Nucené omezení provozu či nařízená karanténa

Pro případy uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku,

 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 
  80 % mzdy včetně odvodů.

60-80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, ale maximálně do výše 39 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Komu je podpora určená

Zaměstnavatelé mzdové sféry

 • Antivirus A
  Zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz

Podmínky čerpání

Podmínky

 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Zaměstnanci musí být v pracovním poměru alespoň 3 měsíce a musí se účastnit na českém nemocenském a důchodovém pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;
 • Zaměstnanec musí být v pracovním poměru se zaměstnavatelem i v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování,
  v němž na ně žádá o poskytnutí příspěvku.
 • Uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
 • Zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů.

Kontrola a sankce

Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů. Zneužití příspěvku může být klasifikováno i jako trestný čin.

Kdo podporu může využít

 • Zaměstnavatel mzdové sféry, jejichž zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů a spadají do režimu A;
 • Agentura práce (pod podmínkou, že pracovní poměr zaměstnance, na nějž bude příspěvek poskytován, byl sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020 a bude trvat po celou dobu trvání Programu Antivirus)
 • Zaměstnavatel na chráněném trhu práce pod podmínkou, že nebudou souběžně v příslušném kalendářním měsíci čerpat příspěvek na úhradu mzdových nákladů

Kdo podporu nemůže využít

 • Žadatel v likvidaci nebo konkurzním řízení
 • Zaměstnavatel, kteří mají dluh vůči veřejným rozpočtům (rozhodné v dobře poskytnutí příspěvku) – předpoklad zrušení této podmínky

Základní proces administrace

Úkony související s žádostí o poskytnutí příspěvku budou prováděny prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Proces administrace lze zjednodušeně rozdělit na:

 1. podání žádosti,
 2. uzavření dohody,
 3. vyúčtování vyplacených náhrad mezd, 
 4. poskytnutí příspěvku, přičemž zaměstnavatel musí doložit i požadované dokumenty.

Dohoda mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce ČR se bude generovat automaticky po vyplnění žádosti ve webové aplikaci.

Jakmile bude dohoda s Úřadem práce ČR uzavřena a zaměstnavatel vyplatí náhrady mezd, včetně povinných odvodů, předloží Úřadu práce ČR vyúčtování, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a další detaily. Na každý režim bude žadatel vyplňovat samostatný formulář, včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude ověřeno (elektronicky u ČSSZ), že jsou zaměstnanci v pracovním poměru u zaměstnavatele, a to na bankovní účet zaměstnavatele.

Na co podporu nelze využít

Na zaměstnance s DPP či DPČ

Podporu nelze využít na zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti

Na zaměstnance ve výpovědi

Podporu nelze využít na zaměstnance, kterému byla dána výpověď nebo je ve výpovědní době.

Když je náhrada mzdy kryta jinak

Podporu nelze využít případě, že náhrady mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty (EU fondy, rozpočty samosprávní územních celků, státní rozpočet apod.).

Na již přispěné zaměstnance od ÚP ČŘ

Na zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČŘ

Důležité odkazy

Manuál pro zaměstnavatele

Portál MPSV s videonávody

Stránky MPSV

Covid Portál

Podání žádosti

Doporučujeme si projít videonávody na portálu MPSV

 Jak vyplnit žádost?

"

Vyplňte žádost ve webové aplikaci MPSV:

"

Z webové aplikace si na disk stáhněte vytvořené formuláře žádosti a návrh dohody

"

Vygenerovanou žádost, návrh dohody a povinné přílohy podejte srkz webovou aplikaci na Úřad práce ČR:

Pomocí datové schránky

Pomocí e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem

V případě, že žadatel nemá zřízeny datové schránky nebo nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může k úkonům vůči UP ČR (zaslání žádosti, podepsání dohody, přeložení vyúčtování) zplnomocnit třetí osobu, která tyto podmínky pro administraci dálkovým způsobem splňuje. V takovém případě je nutné společně se žádostí zaslat rovněž tuto plnou moc. Veškeré úkony jsou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.

"

Uzavření dohody a její zpětné zaslání Vám

"

Podání měsíčního vyúčtování (také skrze portál MPSV)

Zanechte nám komentář

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o některou z podpor, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments

Submit a Comment