AGRICOVID Potravinářství 
Jak získat finanční podporu

Asistence zdarma při podávání žádostí MZČR

Tyto webové stránky průběžně upravujeme o aktuální informace.

 1. Domů
 2. »
 3. Aktuální programy
 4. »
 5. Programy pro podnikatele
 6. »
 7. AGRICOVID Potravinářství

Současná státní podpora

Tento bonus je určen pro subjekty v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.

Důležité termíny

15.3.2021

Zahájení příjmu žádostí o podporu

$

30.04.2021

Konec příjmu žádostí o podporu

$

12.03.2020-28.02.2021

Období uznatelnosti nákladů

Základní parametry podpory

Výše 500 tisíc až 15 milionů korun

Bezúročný úvěr (sazba 0%)

Splatnost 2 roky

Odklad splátek až 1 rok

Až na 90% způsobilých výdajů

Komu je podpora určená

Drobní, malí a střední podnikatelé

Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

Jeden projekt

Projektem se rozumí příjemcem podpory předem definovaný soubor opatření, procesů a činností, jež budou prováděny za účelem dosažení určeného cíle a mají místní, věcnou i časovou souvislost.

Z hlediska místní souvislosti je za jeden projekt považována realizace způsobilých provozních výdajů či nákladů minimálně v jedné provozovně příjemce podpory.

Z hlediska věcné souvislosti jsou za jeden projekt považovány způsobilé provozní výdaje nebo náklady v rámci shodné ekonomické činnosti.

Z hlediska časové souvislosti jsou za jeden projekt považovány způsobilé provozní výdaje nebo náklady vynaložené v průběhu minimálně 6 měsíců; se žadatelem tedy lze v průběhu 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců uzavřít max. 1 smlouvu o zvýhodněném úvěru v programu ÚVĚR COVID.

Jeden subjekt

Jedním subjektem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou s ním přímo a nepřímo spojeni, tj. mají mezi sebou některý z následujících vztahů:

 • jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům v jiném subjektu;

 • jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

 • jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

 • jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají některých z uvedených vztahů prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou rovněž považovány za jednoho podnikatele.

Bez již existující státní podpory

Jednomu podniku (viz dále) nesmí být poskytnuta za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období podpora malého rozsahu přesahující v součtu částku:

 • 200 tis. EUR (100 tis. EUR v případě činností v odvětví silniční nákladní dopravy) – podpora podle Nařízení č. 1407/2013,

 • 30 tis. EUR – podpora podle Nařízení č. 717/2014,

 • 20 tis. EUR – podpora podle Nařízení č. 1408/2013.

Do limitu podpory podle Nařízení č. 1407/2013 se zahrnuje i podpora poskytnutá klientovi v oblastech zemědělské výroby a rybolovu podle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 zapsaná v Centrálním registru podpor de minimis.

Do limitu podpory podle Nařízení č. 717/2014 se zahrnuje i podpora poskytnutá klientovi v oblasti zemědělské výroby podle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 zapsaná v Centrálním registru podpor de minimis.

Plátce DPH

Musí být plátcem DPH.

Podnikání na území ČR

Musí podnikat na území ČR.

Na co je možné podporu využít

Drobný majetek

Pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory
vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek.

Zásoby

Pořízení a financování zásob.

Ostatní provozní výdaje

Ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek
doložitelné účetními doklady.

Podání žádosti krok po kroku

Příprava žádosti

Podklady nutné pro podání žádosti

Žádost o zvýhodněný úvěr v programu COVID

Popis projektu

Účetní závěrky za předcházející uzavřená 3 účetní období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce), včetně zprávy auditora, pokud byly účetní závěrky ověřeny auditorem – podklady se předávají bance v listinné podobě. Nejčastěji se jedná o roky 2017, 2018 a 2019. Pokud rok 2019 není uzavřen, tak postačují předběžné výsledky. Výsledky je možné najít také na justice.cz.

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) do konce posledního účetně uzavřeného měsíce běžného roku – podklady se předávají bance v listinné podobě. Pokud jsou k dispozici, tak k nim bude přihlédnuto, avšak není to nutností, pokud společnost netvoří měsíční závěrky.

Prázdné ke stažení

Vyplněné vzory

"

Podání žádosti (E-podatelna)

"

Podání příloh

Přílohy

Prohlášení pro identifikaci fyzická osoba / právnická osoba

Prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Charakteristika žadatele

Údaje o ekonomických vazbách žadatele

Údaje o úvěrech a ostatních závazcích žadatel

Tabulky ve struktuře účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty).

Tabulky ve struktuře „Přehled o majetku a závazcích“ a „Přehled o příjmech a výdajích“.

Přiznání k dani z příjmů (potvrzené FÚ) za období posledních tří let existence žadatele.

Pouze fyzické osoby: doklad o oprávnění k podnikání (s výjimkou těch, které jsou zapsány v obchodním nebo živnostenském rejstříku); právnické osoby – doklad o právní osobnosti a oprávnění k podnikání (kromě těch, které jsou zapsány v obchodním rejstříku)

 

Pouze fyzické osoby: souhlas manžela/manželky s použitím součásti společného jmění manželů k podnikání a s uzavíráním smluv s ČMZRB nebo doklady o smluveném manželském majetkovém režimu nebo režimu založenému rozhodnutím soudu

 

Vyplněné vzory

"

Doplnění žádosti u ČMZRB

"

Komunikace a případné schválení

Pokud vám tyto stránky pomohou při žádosti o bezúročný úvěr, zanechte nám prosím komentář, či se nám ozvěte na jeden z uvedených kontaktů. Uvítáme také jakékoliv připomínky pro případné zlepšení našich služeb.

Tyto webové stránky jsou momentálně ve výstavbě a budeme je průběžně upravovat.

0 Comments